Gralla, La

Logo
Periodich semanal y literari Montevideo, 1885-1886 NOSTRES PROPÒSITS Habent llegit per repetidas voltes en alguns bdiaris d’ aquesta ciutat, que ’s donaba percerta la surtida d’ un periódich redactat en nostra llengua, y procurant nosaltres inda­gar lo que hi habia de veritat en tals anun­cis, nos hém convensut, tota vegada que entre nostres paysans no habem trobat ’1 que havés tingut tal idea, que ditas noticias tenian per objecte, estimular à la colonia cata­lana d’aquesta República, que imitant à al­ tres, de provincias de nostra pàtria, tingués com ellas un periódich. (...) A fi donchs, de que aqueixa activitat intelectual de nostre terra obtinga el premi que’s mereixen sos conreadors, procurarem in­culcar à nostres paysans el recort y amor à la terra ahont neixerem, ja que sembla se ha olvidat per alguns que tenen mes lo deber de recordarho.

COLECCIONES